اسپاش

کجا

چه فضایی

کِی

vectorوبلاگ
کار مدرن؛ سیستم کار سنتی

سیستم فضای کار امروزی از کجا شکل آمده؟ نوع کار امروز در مقایسه با سیستم کاری چه میزان تغییر داشته؟ چرا این دو، یعنی سیستم کاری و کارهای مدرن با هم انطباق ندارند؟

خواندن مقاله